Supervised Master Theses by René Veenstra 

 • Sofie Lorijn (stage bij Breuer Intraval; Ervaren overlast verhelderd. Een onderzoek naar consensus over en kenmerken die bijdragen aan ervaren overlast; 8; 2019)
 • Jessie Smits (stage bij Verwij-Jonker Instituut; #MaybeHeDoesntHitYou. Aard en omvang van fysiek en psychisch (ex-)partnergeweld; 7; 2019)
 • Karlotte Valkema (stage bij Regiopolitie Groningen / Daderschap in een gedigitaliseerde samenleving; 7; 2018) 
 • Wilma Westert (werkzaam als docent maatschappijleer op Gomarus College / Werkt KiVa voor alle daders van pesten? De invloed van KiVa op agressieve slachtoffers en pesters; 6½; 2018) 
 • Daniela Chavez (stage bij Christian Berger in Chili / Do student and classroom level mechanisms mediate the impact of the Dutch KiVa Antibullying Program on school well-being? A using longitudinal study; 7; 2017) 
 • Kim Harders (stage bij Het Kopland / Het huis uit: Een onderzoek naar de lange-termijneffecten van de Wet Tijdelijk Huisverbod; 6½; 2015) 
 • Laurien Wubbels (stage bij Het Kopland / Nederlandse plegers van partnergeweld geclassificeerd in de typologie van Emery: Een verkennend onderzoek naar verschillende partnergeweldtypen; 7½; 2015) 
 • Marianne Hooijsma (stage bij Respect Education Program / Broadening the range of research: Links between bullying and ethnicity in Philippine classrooms; 7½; 2015) 
 • Stef Hakkenes (De relatie tussen pesten en leerprestaties van leerlingen in het basisonderwijs; 6½; 2014) 
 • Wim Alberts (stage bij Politieacademie / Sociaal-identiteitsmodel als ‘wapen’ tegen openbare-ordeconflicten: Kwalitatief onderzoek naar ‘Project X’ Haren aan de hand van het Elaborated Social Identity Model; 7½; 2014) 
 • Tali Cohen (stage bij TRAILS / Domestic violence in pre- and early adolescents;7; 2013) 
 • Vera Heininga (stage bij Tineke Oldehinkel, UMCG / I just ran a thousand analyses: A novel approach on discrepancies in 5-HTTLPR gene by environment interaction effects on depression; 8; 2013) 
 • Loes van Rijsewijk (stage bij Mara Brendgen, Université du Québec à Montréal / Antecedents of adolescents’ prosocial relationships with peers: studying initiation and development using a longitudinal social network perspective; 8½; 2013) 
 • Ruta Savickaite (The effect of popularity on adolescent romantic relationships; 7½; 2013) 
 • Samantha Langeveld (stage bij Stichting Toevluchtsoord / Algemene crisisopvang Emmen: Meningen en ervaringen van uithuisgeplaatsten die daar tijdelijk verbleven; 7; 2013) 
 • Miranda Domenie (werkzaam bij NHL Lectoraat Cybercrime / Slachtofferschap cybercrime onder burgers: Malware, hacken, financiële en persoonlijke delicten in kaart gebracht; 7; 2013) 
 • Rosanne Lantinga (stage bij VNN / Zorg dat je de stenen achter op je pad opruimt, anders struikelen je kinderen er over”: Transgenerationele delinquentie en de invloed van klinische gezinsbehandeling; 7; 2012) 
 • Koen de Ridder (stage bij de GGD Amsterdam / Hoe riskanter de weg hoe vroeger de misstap: Een onderzoek naar risicoprofielen van de TOP 600 jongeren; 7½; 2012) 
 • Marije de Meer (stage bij Vluchtelingenwerk Drachten / Zijn gefaalde staten een broedplaats voor terrorisme?; 7; 2012) 
 • Lienja van Eijkern (werkzaam als zelfstandige / Een tijdelijk huisverbod bij partnermishandeling: is het effectief? Een onderzoek naar de effectiviteit van huisverboden in de provincie Groningen in 2009-2010; 7½; 2012) 
 • Edwin Slijkhuis (stage bij Regiopolitie Groningen / Criminele samenwerkingsverbanden en de georganiseerde hennepteelt. Een sociale-netwerkanalyse; 8; 2011) 
 • Matthijs de Vries (Netwerken en normen: Sociaal kapitaal in de verklaring van schoolprestaties en gedrag; 8; 2011) 
 • Jildau Borwell (stage bij VNN / Voortijdige beëindiging van reclasseringstrajecten bij voorwaardelijk gestraften: De invloed van persoonlijke factoren en trajecttype; 8; 2011) 
 • Loes Hagenauw (stage bij VNN / Drop-out in de hulpverlening onder cannabisverslaafden. Een onderzoek naar de motivatie voor behandeling; 6½; 2010) 
 • Gabi Pusztay (stage bij Partoer CMO Fryslân / Dat bepaal ik zelf wel… of niet? Onderzoek naar de invloed van ouders, vrienden en eigen normatief gedrag op alcoholgebruik en antisociaal gedrag van jongeren; 7½; 2009) 
 • Evelien Hoekstra (stage bij TRAILS VIP / Groepsprocessen bij pesten; 6; 2009) 
 • Karin Eising (stage bij NSCR / De invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op geweldsdelicten; 7; 2008) 
 • Gijs Huitsing (stage bij Christina Salmivalli, University of Turku, Finland / The impact of the social network position of bullies and victims on victims’ adjustment; 9½; 2008) 
 • Anke Munniksma (stage bij Jaana Juvonen, University of California Los Angeles, USA / The influence of parents on their children’s same- and cross-ethnic friendships within multicultural school classes; 6½; 2008) 
 • Mariëlle Blik (stage bij TRAILS / Hebben jullie het al gedaan? De sociale bindingstheorie en het stadium van lichamelijke ontwikkeling toegepast op het aangaan van seksuele gemeenschap op jonge leeftijd; 6; 2008) 
 • Femke Grijpstra (stage bij TRAILS / Aanpassing van de Event History Calendar (EHC) voor Nederlandse adolescenten en bepaling van de betrouwbaarheid en validiteit; 6½; 2007) 
 • Tarja Wierda (stage bij TRAILS; Pro- en antisociaal gedrag en sociale netwerken; 6½; 2007) 
 • Jelle Sijtsema (stage bij Christina Salmivalli, University of Turku, Finland / Do bullies really have status goals? Testing the assumption through direct and indirect dominance and popularity goals; 8; 2006) 
 • Frank Tinga (werkzaam bij ABCG / Spijbelen aan het einde van het basisonderwijs en het begin van het voortgezet onderwijs. De invloed van sociale bindingen, zelfcontrole en doelverschuivingen; 8; 2006) 
 • Menno Wester (stage bij TRAILS / Sociale aspecten van overgewicht; 6½; 2006) 
 • Frank Schoenmakers (stage bij Noordelijk Platform Fraudebestrijding / Bijstandsfraude in zijn sociale context; 7; 2005) 
 • Gerke Soepboer (rapport voor WODC / Agressie en delinquentie in de preadolescentie. Aard, omvang en achtergronden van antisociaal gedrag bij twaalfminners; 7½; 2005) 
 • Rixt Bijker (stage bij Intraval / Sociale integratie en welzijn aan de rand van de samenleving. Een onderzoek bij daklozen en verslaafden; 8; 2005) 
 • Teun Geurts (stage bij TRAILS / De invloed van intelligentie op pro- en antisociaal gedrag; 8; 2004) 
 • Saskia Dekkers (stage bij Dunedin Multidisciplinary Health and Development Study, New Zealand / The relation between heart rate and antisocial behaviour; 9; 2002) 
 • Martijn Westra (Veiligheid in het onderwijs. Een onderzoek naar daderschap en slachtofferschap van geweld, schoolbeleving en verbondenheid aan de school; 7; 2001) 
 • Lotte Griesheimer (Jeugdcriminaliteit en welzijn; 7; 2000) 
 • Ben Rots (Nederlands landbouwbeleid ten aanzien van de melkveerundhouderij; 6; 2000) 
 • Ester Nieuwhuis (Gezondheid van allochtone mannen boven de 40 jaar; 7; 1999) 
 • Hilde Steenbergen – studente onderwijskunde (Marktwerking in het onderwijs – de rol van schriftelijke informatie in het schoolkeuzeproces; 8; 1998), interview in NRC over promotieonderzoek naar prestaties van Vrije scholen in het voortgezet onderwijs; 
 • Linda Geuzinge (Effecten van het mentoraat op het functioneren van docenten in het voortgezet onderwijs; 7; 1997) 
 • Nathaly Oorlog (Fusies in het voortgezet onderwijs; 7; 1996) Bertus Penning (Kwaliteitszorg voor vbo- en mavo-docenten; 6; 1996)

Co-supervisor of a Master Thesis

 • Rick Bloemberg (werkzaam als onderzoeksassistent bij NWO VICI project / Help! Ik word niet gepest, maar anderen in mijn klas wel! In hoeverre beïnvloedt pestgedrag in de groep het schoolwelbevinden van zowel kinderen met een afkeer van pesten als kinderen die niet direct betrokken zijn bij het pesten?, begeleider: Jacob Dijkstra; 8; 2017) 
 • Alex van den Nouland (stage bij politie-eenheid Noord-Nederland / Een feest voor iedereen? Een beleidsevaluatie van de politie-inzet in Noord-Nederland tijdens de jaarwisseling, begeleider: Jan Kornelis Dijkstra; 7; 2017) 
 • Marieke Steeman (stage bij TRAILS / Prevalence and risk factors of firesetting behaviour: A TRAILS study; begeleider: Tina Kretschmer; 7; 2016) 
 • Redha Benamirouche (interne stage / Foute vrienden, fout gedrag: Hebben delinquente vrienden een aandeel in de ontwikkeling van delinquent gedrag bij leeftijdsgenoten?; begeleider: Christian Steglich; 8; 2015) 
 • Annemiek Wieringa (interne stage / Delinquent gedrag, een kwestie van vriendschap: Een onderzoek naar de invloed van leeftijd en opinieleiderschap op delinquent gedrag binnen vriendschapsnetwerken; begeleider: Christian Steglich; 7; 2015) 
 • Auke Beeksma (interne stage / Goede vrienden, goede leraren en slecht gedrag; begeleider: Christian Steglich; 7; 2015) 
 • Ellen Kooistra (stage bij Stichting Toevluchtsoord / Eerder Af Op Meldingen: Een beleidsreconstructie van en onderzoek naar de werking van een pilot project voor de aanpak van huiselijk geweld; begeleider: Liesbet Heyse; 7; 2013) 
 • Irene Hulsebosch (stage bij Regiopolitie Groningen / Wie zijn de kleine henneptelers en grote henneptelers? Een verkennend onderzoek naar verschillen tussen kleine henneptelers en grote henneptelers, begeleider: Christian Steglich; 7; 2013) 
 • Paulien de Winter (stage bij PI Zwolle / Je komt alleen en je gaat alleen: Een analyse van het sociale netwerk van gedetineerde vrouwen, begeleider: Christian Steglich; 8; 2013) 
 • Joke de Boer (werkzaam bij CJIB / Kwaliteitsbeleving door slachtoffers: Onderzoek naar de beleving en de behandeling van de schadevergoedingsmaatregel bij het Centraal Justitieel Incassobureau, begeleider: Annemarie ten Boom; 7; 2013) 
 • Nadine van Engen (stage bij KiVa / Social achievement goals, bullying, and the class norm effect, begeleider: Miranda Sentse; 8½; 2012) 
 • Merel Reitsema (stage bij Regiopolitie Groningen / Een criminele jeugdgroep in beeld, begeleider: Roel Popping; 7; 2012) 
 • Catho Geurtzen (stage bij Jacobs Center for Productive Youth Development, Universität Zürich / (Moral justifications of bullying within the context of school climate; begeleiders: Sonja Perren & Gijs Huitsing; 7½; 2012) 
 • Tim Reefman (“Eens een terrorist, altijd een terrorist?” Een sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de beeldvorming over en re-integratiekansen van (ex-)gedetineerden met een terroristische achtergrond, begeleider: Tinka Veldhuis; 7½; 2012) 
 • Riccardo Gueli Alletti (Friendship Cognitive Social Structures, begeleider: Marijtje Van Duijn; 2011) 
 • Janine Havinga (stage bij Regiopolitie Groningen / Geweld in Midden/Oost Groningen: Een vergelijking tussen Midden/Oost Groningen en Noord/West Groningen op het gebied van demografische kenmerken en geweld, begeleiders: Roel Popping & Hielke Praamstra; 7; 2011) 
 • Laura Louwes (stage bij Regiopolitie Groningen / De relatie tussen middelengebruik en schoolprestaties van Nederlandse middelbare-schoolleerlingen, begeleider: Jan Kornelis Dijkstra; 7; 2010) 
 • Michiel Zwaan (Competition and scarcity: Moderating effects of reproduction-related conditions on the status-aggression link among adolescents, begeleider: Jan Kornelis Dijkstra; 8½; 2010) 
 • Kim Pattiselanno (stage bij Sociale Psychologie, Rijksuniversiteit Groningen / Ik ben zat, wie ben jij? Een onderzoek naar de sociale relaties binnen studentenhuizen en het drinkgedrag van individuele studenten, begeleider: Jan Kornelis Dijkstra; 7½; 2010) 
 • Evelien Hoeben (stage bij Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr S. van Mesdag / De achterban ter beschikking: Een verkennend onderzoek naar het betrekken van de sociale contacten van tbs-patiënten bij hun re-integratie, begeleiders: Ruud van der Horst en Marinus Spreen; 8; 2010) 
 • Karin Veldman (stage bij TRAILS VIP / Kan ìk er wat aan doen!? Een onderzoek naar de relatie tussen pesten en probleemgedrag en de invloed van sociale steun van ouders, docenten en klasgenoten, begeleider: Andrea de Winter; 8; 2010) 
 • Mariette van Denderen (stage bij Koninklijke Marechaussee Schiphol, afdeling recherche en informatie / Kinderpornografisch materiaal op Schiphol: De aanpak van personen die via een luchthaven kinderporno invoeren, begeleider: Jan Kornelis Dijkstra; 8½; 2009) 
 • Cindy Zimmerman (stage bij TRAILS / Effects of mental health problems and parenting behaviors on the academic performance of Dutch pre- and early adolescents, begeleider: Miranda Sentse; 7; 2009) 
 • Annelies van der Haar (stage bij TRAILS / Trajecten van antisociaal gedrag: Een onderzoek naar autoriteitsconflict, heimelijk en openlijk antisociaal gedrag, begeleider Jan Kornelis Dijkstra; 7½; 2009) 
 • Jeanique Ham (stage bij TRAILS / The relation between academic performance and popularity in adolescence: the influence of school track, class norm and time spending, begeleider: Jan Kornelis Dijkstra; 7; 2009) 
 • Maja Jokhan (stage bij Partoer CMO Fryslân / Internaliserende problemen bij jongvolwassenen, begeleider: Miranda Sentse; 7½; 2008) 
 • Arjen Bakker (stage bij TRAILS / Statusverdeling in cliques, begeleider: Jan Kornelis Dijkstra; 7; 2008) 
 • Annelies Omvlee (stage bij Stichting Zwerfjongeren Nederland / Being accepted or rejected? Effects of acceptance and rejection by peers and parents on early adolescents’ internalizing problems, begeleider: Miranda Sentse; 7½; 2008) 
 • Wouter Matser (stage bij TRAILS / Het effect van gedragsnormen en populariteit op de relaties tussen agressief en prosociaal gedrag en peer acceptatie en verwerping, begeleider Jan Kornelis Dijkstra; 6; 2007) 
 • Jasmijn Bolks (Bekend maakt bemind? Een exploratief onderzoek naar de rol van twee Arnhemse brede scholen in het segregatieproces, begeleider: Andreas Flache; 7½; 2006) 
 • Marjolein Kolstein (stage bij TRAILS / Een longitudinaal onderzoek naar de stabiliteit van pestgedrag en slachtofferschap onder jonge adolescenten, begeleider: Jan Kornelis Dijkstra; 7; 2006) 
 • Maria Vogelzang (werkzaam bij Regiopolitie / Verschillen tussen wijken in onveiligheidsgevoelens, begeleider: Arie Glebbeek; 7½; 2006) 
 • Marieke van Schellen (stage bij NSCR / Criminele carrières over de levensloop. Is de militaire dienst van invloed op het verloop van iemands criminele leven?, begeleiders: Tom Snijders / Paul Nieuwbeerta; 9; 2005), winnaar NSV Scriptieprijs & winnaar Gadourek Scriptieprijs Sociologie 2004-2005
 • Marije Giesberts – stage bij Beke Adviesgroup Arnhem (voldoende; 2004) 
 • Job Lafeber (Segregatie op basisscholen; begeleider: Andreas Flache; 7½; 2003) 
 • Tommy Gerson (Geloof en oriëntatie. Een secundaire analyse over de invloed van geloof op economische en culturele oriëntatie; begeleider: Anne Bert Dijkstra, 6; 2000) 
 • Folbert Jansma (Verschillen tussen wijken in onderdekking en nonrespons. Een multiniveau onderzoek naar de selectieve uitval in een telefonische enquête; begeleider: Henk van Goor; 8; 2000)

Supervisor of a Bachelor Thesis

 • Merel Limbeek (Terrorism and culture: Comprehending the effects of six cultural dimensions on domestic terroristic incidents; 8½; 2016) 
 • Vera Hanewinkel (Sibling similarities in bullying behaviors: Impact of gender compositions and age spacing in bullying and victimization; 7½; 2013) 
 • Kim Zunderdorp (Consequences of Defending Behavior on Status and Affection: The Effects of Gender and KiVa; 9; 2012) 
 • Chaim la Roi (The effects of parental education, parental occupation and family income on adolescent prosocial behavior. Considering the mediating role of motives; 9; 2011) 
 • Marloes Kingma (The effects of family affluence and popularity on friendship nominations between same- and cross-ethnic peers; 7; 2011) 
 • Sarah Nijholt (Girls who bully boys: Forms and functions; 7½; 2010) 
 • Gijs Huitsing (Influences of popularity and going out on antisocial behaviour; 8; 2006) 
 • Anke Munniksma (Explaining variations in crime among neighborhoods: The impact of social cohesion and informal control; 8½; 2006) 
 • Anita Brands (De invloed van buurtkenmerken op antisociaal gedrag van jongeren; 7+; 2006) 
 • Karin Eising (De invloed van buurtkenmerken op antisociaal gedrag van jongeren; 7+; 2006) 
 • Marianne Horsting (De invloed van buurtkenmerken op antisociaal gedrag van jongeren; 5½; 2006)

Project Criminality and Security

 • Anke Munniksma, Suzanne Roeleveld, & Tom Watts-Jones (Buurtonderzoek: Het effect van sociale cohesie op geweld, wanorde en het gevoel van onveiligheid in buurten; 2006). [Community Survey Vragenlijst] 
 • Katia Begall, Jasper Kiewiet, Saraï Sapulete, & Tinka Veldhuis (Broken Windows: The Effect of Disorder on Fear; 2006).